ตารางกิโลเมตร

ภาษาอังกฤษ


clas square kilometre
คำอธิบาย: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1,000 เมตร
คำที่เกี่ยวข้อง: square kilometer
ตัวอย่างประโยค: ข้อสอบข้อหนึ่งถามว่า ประเทศไทยมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร