ตายรัง

ภาษาอังกฤษ


v die at one´s place
คำอธิบาย: กลับถิ่นเดิมไปไหนไม่รอด
ตัวอย่างประโยค: คนชนบทพากันกลับไปตายรังที่บ้านเกิดหลังจากที่หางานทำในกรุงเทพฯ ไม่ได้