ตายฝอย

ภาษาอังกฤษ


v die from drought (as seeding rice)
คำอธิบาย: แห้งตายไปเพราะแล้ง (ใช้แก่ข้าวกล้า)
ตัวอย่างประโยค: ต้นกล้าในนาตายฝอยกันหมด เพราะหน้าแล้งนี้แล้งกว่าทุกปี