ตายดี

ภาษาอังกฤษ


v naturally die
คำอธิบาย: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ความหมายเหมือนกับ: ตายเอง
ตัวอย่างประโยค: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก