ตามแบบแผน

ภาษาอังกฤษ


adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด