ตามแบบแผน

ภาษาอังกฤษ


adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top