ตามแบบฉบับ

ภาษาอังกฤษ


adj typical
คำอธิบาย: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
คำที่เกี่ยวข้อง: representative , archetypal , characteristic , standard
ตัวอย่างประโยค: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ