ตามแบบ

ภาษาอังกฤษ


adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: as an instance

คำที่มี "ตามแบบ" ในคำ


ตามแบบฉบับ adj typical
คำอธิบาย: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
ตัวอย่างประโยค: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ

ตามแบบแผน adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด

ตามแบบอย่าง adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ

ทำตามแบบ v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามอย่าง , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top