ตามเงื่อนไข

ภาษาอังกฤษ


adv according to the condition
ความหมายเหมือนกับ: ตามข้อตกลง
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน