ตามอย่าง

ภาษาอังกฤษ


v imitate
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ความหมายเหมือนกับ: เอาอย่าง , เลียนแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: follow someone´ s footsteps , follow someone´s example , copy
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี

คำที่มี "ตามอย่าง" ในคำ


ทำตามอย่าง v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามแบบ , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top