ตามอย่าง

ภาษาอังกฤษ


v imitate
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ความหมายเหมือนกับ: เอาอย่าง , เลียนแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: follow someone´ s footsteps , follow someone´s example , copy
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี