ตามหลักการ

ภาษาอังกฤษ


adv theoretically
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลักทฤษฎี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ