ตามระเบียบ

ภาษาอังกฤษ


adv according to regulations
คำอธิบาย: เป็นไปตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบได้ว่าไม้ซุงนั้นทำออกมาโดยถูกต้องตามระเบียบ