ตามนั้น

ภาษาอังกฤษ


adv accordingly
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปหรือดำเนินไปตามเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามกัน
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายบริหารประเทศอย่างไร ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น