ตามที่เห็นสมควร

ภาษาอังกฤษ


adv as one see / think fit
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขายตามที่เห็นสมควร