ตามที่เป็นจริง

ภาษาอังกฤษ


conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: really , truly , as a matter of fact , in reality