ตามที่จริง

ภาษาอังกฤษ


adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: in fact , really , truly