ตามตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ


adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ , ตามแบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: as an instance
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิมพ์จะต้องจัดหน้ากระดาษตามตัวอย่างที่ให้มา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top