ตามขวาง

ภาษาอังกฤษ


adv crosswise
คำอธิบาย: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: transversely , obliquely
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังสานตอกสีเขียวตามขวาง ตัดกับสีแดงตามแนวยาว