ตามกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


adv according to law
คำอธิบาย: ถูกต้องตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: โดยชอบด้วยกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: according to the law , legally
ตัวอย่างประโยค: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน

คำที่มี "ตามกฎหมาย" ในคำ


ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย n person in authority
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ถูกต้องตามกฎหมาย v be legal
คำอธิบาย: ชอบด้วยกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top