ตามกฎกติกา

ภาษาอังกฤษ


adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามข้อกำหนด