ตาฟางไก่

ภาษาอังกฤษ


n with blurred vision at the night time
คำอธิบาย: ตาที่มองเห็นเฉพาะในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนมองอะไรไม่เห็น
ตัวอย่างประโยค: คนที่เป็นตาฟางไก่จะรู้สึกรำคาญมากเพราะมองอะไรไม่เห็นตอนกลางคืน