ตาฟาง

ภาษาอังกฤษ


n day or night blindness
คำอธิบาย: ตาที่มองเห็นอะไรไม่ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตามัว , ตาฝ้า
ตัวอย่างประโยค: คนแก่มักจะเป็นตาฟาง ทำให้มองเห็นอะไรมัวไปหมด
v have a blurred vision
คำอธิบาย: อาการที่ตามองเห็นอะไรไม่ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตามัว , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: have a poor vision or eyesight , be partially blind
ตัวอย่างประโยค: แสงไฟจ้าทำให้ฉันตาฟางมองอะไรไม่ชัด