ตาพอง 3

ภาษาอังกฤษ


n Priacanthus
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุมได้แก่ชนิด P. tayenus ขนาดโตได้ถึง 30 เซนติเมตร
หน่วยนับ: ตัว,ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตาพอง , ปลาตาโต
ตัวอย่างประโยค: เจ้าตาพองตัวนี้กินอาหารจุกว่าตัวอื่น