ตาฝาด

ภาษาอังกฤษ


v see mistakenly
คำอธิบาย: เห็นผิดพลาดไป, เห็นคลาดเคลื่อนไปจากของเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: have a visual illusion , mistake one for another
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดว่าเขาตาฝาดที่เห็นผี