ตาปีตาชาติ

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: เสมอไป , เรื่อยไป
คำที่เกี่ยวข้อง: unceasingly , endlessly , all the year round , eternity , year in year out , ceaselessly , incessantly , unendingly , continuously
ตัวอย่างประโยค: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ