ตานกแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n two prominences of wrist bones
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง
หน่วยนับ: ปุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มข้อมือ
ตัวอย่างประโยค: บริเวณตานกแก้วของเขามีลัษณะปูดโปนผิดปกติ