ตาทิพย์

ภาษาอังกฤษ


n celestial eye
ความหมายเหมือนกับ: ทิพยเนตร
คำที่เกี่ยวข้อง: supernatural eye , all-seeing eye
n all-seeing eye
ความหมายเหมือนกับ: ทิพยจักษุ
คำที่เกี่ยวข้อง: celestial eye , supernatural eye