ตาถั่ว

ภาษาอังกฤษ


n eye affected by cataract
คำอธิบาย: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: opaque spot on the cornea
คำตรงข้าม: ตาดี
ตัวอย่างประโยค: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น
n be unable to see or find things
คำอธิบาย: อาการที่มักมองดูอะไรผิดพลาด, อาการที่มองไม่เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: turn a blind eye to
ตัวอย่างประโยค: ของก็วางอยู่ที่เดิม เธอตาถั่วมองไม่เห็นเอง