ตาตาราง

ภาษาอังกฤษ


n tabulation
คำอธิบาย: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตาราง
คำที่เกี่ยวข้อง: table , squares (as on graph paper) , square measure
คำตรงข้าม: ตา
ตัวอย่างประโยค: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้