ตั๋วแลกเงิน

ภาษาอังกฤษ


n bill of exchange
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ,ใบ
ความหมายเหมือนกับ: เช็ค
คำที่เกี่ยวข้อง: order
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือคนน้ำท่วมสามารถส่งธนาณัติหรือตั๋วแลก เงินหรือเช็คสั่งจ่ายไปยังกระทรวงมหาดไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top