ตั๋วเงิน

ภาษาอังกฤษ


n bill of exchange
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
หน่วยนับ: ใบ,ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ตั๋วแลกเงิน , ตั๋วสัญญาใช้เงิน , เช็ค
คำที่เกี่ยวข้อง: order , commercial note , bill , note , commercial paper , check
คำตรงข้าม: เงินสด
ตัวอย่างประโยค: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย
n bill of exchange
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
หน่วยนับ: ใบ, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ตั๋วแลกเงิน , ตั๋วสัญญาใช้เงิน , เช็ค
คำที่เกี่ยวข้อง: order , commercial note , bill , note , commercial paper , check
คำตรงข้าม: เงินสด
ตัวอย่างประโยค: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย

คำที่มี "ตั๋วเงิน" ในคำ


ตั๋วเงินคลัง n financial negotiable note
คำอธิบาย: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
หน่วยนับ: ใบ,ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง n financial negotiable note
คำอธิบาย: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
หน่วยนับ: ใบ, ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top