ตั๋ว

ภาษาอังกฤษ


n ticket
คำอธิบาย: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: บัตร
คำที่เกี่ยวข้อง: bill , note
ตัวอย่างประโยค: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย
n ticket
คำอธิบาย: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: บัตร
คำที่เกี่ยวข้อง: bill , note
ตัวอย่างประโยค: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย