ตั้งไว้

ภาษาอังกฤษ


v stamp
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , legislate , enact , decree
v build
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง , ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , raise , establish , set up