ตั้งใจดี

ภาษาอังกฤษ


v wish well
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี
คำที่เกี่ยวข้อง: have good wishes