ตั้งใจ

ภาษาอังกฤษ


v concentrate one´s attention
คำอธิบาย: เอาใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , ตั้งอกตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention , study carefully , absorb
ตัวอย่างประโยค: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้
v intend (to)
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน , มุ่งหมาย , เจตนา , มุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: incline , dispose , aim , design , purpose , have a mine , mean (to)
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้

คำที่มี "ตั้งใจ" ในคำ


ตั้งใจฟัง v pay attention to listen to
คำอธิบาย: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
ตัวอย่างประโยค: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ

ตั้งใจจริง v determine
คำอธิบาย: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้

ตั้งใจจริง adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้

ตั้งใจดี v wish well
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี

อย่างตั้งใจ adv intentionally
คำอธิบาย: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
ตัวอย่างประโยค: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ

โดยไม่ตั้งใจ adv unintentionally
คำอธิบาย: อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: โดยไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้

โดยตั้งใจ adv intentionally
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , โดยเจตนา
คำตรงข้าม: โดยบังเอิญ
ตัวอย่างประโยค: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ

ตั้งอกตั้งใจ v pay attention
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , ใส่ใจ , สนใจ , มุ่งมั่น , ใฝ่ใจ
คำตรงข้าม: ละเลย , เฉยเมย
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ความตั้งใจ n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความมุ่งมั่น , ความตั้งอกตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

ความตั้งอกตั้งใจ n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ , ความมุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค: เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน

เสียความตั้งใจ v not do as intended
คำอธิบาย: ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้, ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้
คำตรงข้าม: สมความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเสียความตั้งใจที่จะเรียนต่อ เพราะต้องออกมาทำงาน เพื่อเลี้ยงดูน้องๆ

ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

ทำอย่างตั้งใจ v concentrate
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ
คำตรงข้าม: ละเลย

ไม่ตั้งใจ v take a random
ความหมายเหมือนกับ: บังเอิญ
คำตรงข้าม: เจตนา , ตั้งใจ

การแสดงความตั้งใจ n declaration of intention
ความหมายเหมือนกับ: การแสดงความจงใจ , การแสดงความมุ่งหมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top