ตั้งแถว

ภาษาอังกฤษ


v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว
ตัวอย่างประโยค: พอได้เวลานักเรียนแต่ละห้องจะมาตั้งแถวหน้าห้องโดยไม่ต้องให้ครูบอก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top