ตั้งแถว

ภาษาอังกฤษ


v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว
ตัวอย่างประโยค: พอได้เวลานักเรียนแต่ละห้องจะมาตั้งแถวหน้าห้องโดยไม่ต้องให้ครูบอก