ตั้งแต่นี้ต่อไป

ภาษาอังกฤษ


adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: from now on , in the days to come , in future


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top