ตั้งเวลา

ภาษาอังกฤษ


v set the time
คำอธิบาย: กำหนดเวลาเอาไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค: แม่ตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ให้พ่อตอนกลับมาถึงบ้าน