ตั้งเจตนา

ภาษาอังกฤษ


v intend
คำอธิบาย: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , ตั้งเป้าหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: have in mind , plan , aim , mean , purpose
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้