ตั้งเงื่อนไข

ภาษาอังกฤษ


v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
คำที่เกี่ยวข้อง: lay down teams
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต
v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
คำที่เกี่ยวข้อง: lay down teams
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต
v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
คำที่เกี่ยวข้อง: lay down teams
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต