ตั้งหลักแหล่ง

ภาษาอังกฤษ


v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน , สร้างถิ่นฐาน , ตั้งรกราก
คำที่เกี่ยวข้อง: take up residence (/one´s abode)
คำตรงข้าม: โยกย้าย , อพยพ
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ