ตั้งหลัก

ภาษาอังกฤษ


v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างฐานะ , สร้างตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: build up one´s status
ตัวอย่างประโยค: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้
v stand firm
คำอธิบาย: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: gain a firm foothold , pause for breath
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว
v stand firm
คำอธิบาย: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: gain a firm foothold , pause for breath
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว
v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างฐานะ , สร้างตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: build up one´s status
ตัวอย่างประโยค: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้