ตั้งสมมติฐาน

ภาษาอังกฤษ


v suppose
คำอธิบาย: คิดข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
คำที่เกี่ยวข้อง: assume
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์