ตั้งลำ

ภาษาอังกฤษ


v overcome a barrier
คำอธิบาย: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งหลัก
ตัวอย่างประโยค: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ