ตั้งบ้านเรือน

ภาษาอังกฤษ


v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: take up residence (/one´s abode) , make a place (/one´s home) and settle down there