ตั้งท่า

ภาษาอังกฤษ


v foreshadow
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเค้า , ส่อเค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: betoken , forebode , predict , indicate , portend , presage , prefigure
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
v foreshadow
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเค้า , ส่อเค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: betoken , forebode , predict , indicate , portend , presage , prefigure
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
v prepare oneself for
ความหมายเหมือนกับ: วางท่า , เตรียมพร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: be alert , be ready for
ตัวอย่างประโยค: นักมวยตั้งท่าจดหมัด