ตั้งตรง

ภาษาอังกฤษ


v stand upright
คำอธิบาย: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งชัน
ตัวอย่างประโยค: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป