ตั้งฉายา

ภาษาอังกฤษ


v nickname
คำอธิบาย: ตั้งชื่อให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ให้ฉายา
คำที่เกี่ยวข้อง: give a nickname to someone
ตัวอย่างประโยค: พวกเราช่วยกันตั้งฉายาให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียน