ตั้งฉาก

ภาษาอังกฤษ


v be perpendicular
คำอธิบาย: ตั้งตรงให้อยู่ในแนวฉาก คือ 90 องศา
คำที่เกี่ยวข้อง: be vertical , be upright
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีรูปร่างตั้งฉากกับพื้นโลก
v be perpendicular
คำอธิบาย: ตั้งตรงให้อยู่ในแนวฉาก คือ 90 องศา
คำที่เกี่ยวข้อง: be vertical , be upright
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีรูปร่างตั้งฉากกับพื้นโลก