ตั้งงบประมาณ

ภาษาอังกฤษ


v set up a budget
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งงบ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยให้คณะฯ ตั้งงบประมาณงบกลางไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้