ตั้งคำถาม

ภาษาอังกฤษ


v pose a question
ความหมายเหมือนกับ: เสนอคำถาม , ถาม , ซักถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ask a question
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา